برنامه حضور اساتید و مدیر گروه ها

نام و نام خانوادگی استاد

روزهای هفته

12-8

15-13

دکتر جعفر فخرایی

شنبه

کلاس

کلاس

دکترجعفر  فخرایی

یکشنبه

گروه

گروه

دکتر جعفر فخرایی

دوشنبه

گروه

-

دکتر جعفر فخرایی

سه شنبه

جلسه شورای آموزشی

گروه

دکتر جعفر فخرایی

چهارشنبه

گروه

کلاس

دکتر جعفر فخرایی

پنجشنبه

کلاس

-