لیست تلفن حوزه

 

دانشــکده کـشـــاورزی

شماره مستقیم

دفتر دانشکده

33412357

رئیس دانشکده

33412358

معاون دانشکده

33412433

گروههای-فضای سبز-علوم دامی–حفاظت خاک-دکترا آب

33412359

گروه های گیاه پزشکی ارشد علفهای هرز-بیماری شناسی گیاهی-

33412360

مسئول پایان نامه ها

33412361

مسئول امتحانات ثبت نام برنامه ریزی

33412363

مسئول آزمایشگاه کشاورزی

33412365

آزمایشگاه محیط زیست

33412431

گروه زراعت –اصلاح نباتات

33412333

فصلنامه حشره شناسی

33412315

مسئول اموردانشجویی وآموزشی

33412432

گروه محیط زیست مناطق بیابانی –تنوع زیستی

33412190

گروه مرتع وآبخیزداری

33412190

انجمن گیاهان دارویی

33412469

رئیس آموزش دانشکده

33412253

دفترهماهنگی

33412130

گروه ارشد-دکترا حشره شناسی

33412368

گروه ارشدزراعت

33412333

فکس دانشکده

34132071