گروه گیاه پزشکی و شناسایی و مبارزه با علفهای هرز

   گیاه پزشکی و کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علفهای هرز

نام و نام خانوادگی مدیر گروه: عزت اله صداقت فر

مرتبه علمی: استادیار پایه 11

 

سوابق آموزشی

کارشناسی: مهندسی کشاورزی- گیاه پزشکی

کارشناسی ارشد: بیماری شناسی گیاهی

دکتری: بیماری شناسی گیاهی

 

سوابق پژوهشی

2 :تعداد مقالات ISI (WOS)

4   :تعداد مقالات ISI-Listed

تعداد مقالات علمی-پژوهشی: 3

 :تعداد کتاب تالیف و ترجمه

: تعداد ثبت اختراع

تعداد طرح های پژوهشی خاتمه یافته: 4

تعداد مقالات ارائه شده در سمینارها و کنفرانس های ملی و منطقه ای: 14

تعداد مقالات ارائه شده در سمینارها و کنفرانس های بین المللی: 2

 

سوابق اجرایی

- مدیر گروه گیاه پزشکی 5-1384

- مدیر گروه گیاه پزشکی از 1391 تا کنون