دستور العمل نگارش و تدوین گزارش نهایی طرح های پژوهشی

کلیات

به منظور آسان سازی مطالعه گزارش نهایی طرح‌های پژوهشی لازم است ضمن رعایت وحدت عنوان، یعنی فراهم‌آوردن تناسب و ارتباط طبیعی مفاهیم و معانی مورد بحث در نوشتار با یکدیگر، در کلیه صفحات نکات دستوری و قواعد نشانه‌گذاری رعایت شده و از به کاربردن واژه‌های دشوار و بیگانه خودداری شود و چنانچه واژه هایی مانند نام و نام‌خانوادگی افراد یا کلماتی که افراد از آن معانی متعددی را استنباط می نمایند، به کار برده می‌شود، حتماً باید روی آن واژه یا نام خارجی با نماد اعداد شماره‌گذاری و معادل انگلیسی آن در ذیل همان صفحه به صورت زیرنویس نوشته شود. افزون بر آن لازم است به موارد زیر توجه کامل شده و با دقت مطابق آن عمل شود.

 

ب: نوع جنس و رنگ جلد

1- جلد گزارش از نوع گالینگور است که عیناً مطالب (طبق نمونه شرح روی جلد) روی آن زرکوب می‌شود.

2- رنگ جلد گزارش نهایی برای تمامی گروه‌های علمی سورمه‌ای است.

  

ث- شیوه درج منابع و مأخذ

مقصود از درج فهرست منابع و مأخذ، تهیه و تدوین صورت کامل و دقیق تمام منابع و ماخذی است که در متن گزارش به آنها استناد شده است و به عبارت دیگر هدف آن است که بدین وسیله میزان تلاش و کاوش پژوهشگر در بررسی و استفاده از منابع گوناگون مشخص شود و همچنین ضمن رعایت حقوق سایر مولفان و نویسندگان، امکان دسترسی خواننده به منابع فراهم شود.

توجه: استفاده از هر یک از روش های منبع نویسی معتبر مانند Chicago، Vancouver  وTurabian بلامانع است، اما به منظور یکسان سازی گزارش نهایی طرح ها، پیشنهاد می شود از روش زیر (APA) استفاده شود.

 

کتاب (دارای یک مولف)

علی آبادی، خدیجه. (1368). مقدمات تکنولوژی آموزشی. تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.

یا:

سیف، علی اکبر. (1368). روانشناسی پرورشی. روانشناسی یادگیری و آموزش (ویرایش سوم). تهران: آگاه.

 

کتاب (دارای دو مولف یا بیشتر)

احدی، حسن، بنی جمال،‌ شکوه السادات. (1371). روانشناسی رشد. مفاهیم بنیادی در روانشناسی کودک. تهران: بنیاد.

      Unwin, P., and Galway, J. (1984). Calm in Ireland. Boston: Stronghope Press.

 

مقاله های برگرفته از مجله ها

اسدالهی، قربان علی، یعقوبی، محمد و سلیمانی، بهرام. (1372). بررسی میزان مردودی و قبولی با رتبه تولد در دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر اصفهان در سال تحصیلی 67-1366. پژوهش های روان شناختی. دوره 2، شماره 1 و 2، 48-34.

Steiner, W. (2010). A Stackelberg-Nash model for new product design. OR Spectrum, 32 (1), 21-48.

Blayney, P. (2007) Student preference for feedback tone and effect on learning outcomes. In C. Montgomerie & J. Seale (Eds.), Proceeding of World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications, Chesapeake, VA: AACE, 2729-2732.

Sosteric, M. (1996). The grand information future. Electronic Journal of Sociology, 4 (1). Retrived June 27, 2001, http://www.sociology. org/content/vol004.001/sosteric.html

 رساله/پایان نامه

رضایت بخش، رضا. (1373). بررسی انگیزش پیشرفت در یادگیری و آموزش و عوامل وابسته به آن در دانشجویان دانشگاه های دولتی (رساله دکترا). دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران.

یا:

گرجی، یوسف. (1373). رابطه بین میزان جمعیت اجتماعی استادان از نظر دانشجویان و نحوه ارزشیابی دانشجویان از فعالیت های آموزشی آنان (پایان نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.

 

 ارجاع منابع درون متن

در انتهای مطلب مورد نظر و داخل پرانتز به ترتیب:

«نام‌خانوادگی نویسنده، سال چاپ، شماره صفحه یا صفحات» درج می‌شود.

به عنوان مثال: (دعائی، 1377، 159)

در صورتی که از کتاب یا مقاله ترجمه شده‌ای استفاده شده باشد، باید نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان (حداکثر 3 نویسنده) به زبان فارسی بدون اشاره به نام مترجم درج شود.

به عنوان نمونه: برای منبعی با یک نویسنده (رابینز، 1381، 58-53) برای منبعی با 2 نویسنده (کوانتز و اودانل، 1379، 62)

و در صورتی که کتاب یا مقاله ترجمه شده به فارسی بیش از 3 نفر نویسنده داشته باشد، باید تنها نام خانوادگی نویسنده اول (نه مترجم) و به دنبال آن عبارت «و دیگران» ذکر شود:

(..... و دیگران، سال چاپ ترجمه کتاب در ایران، شماره صفحه یا صفحات)

به عنوان مثال: (توماس و دیگران، 1380، 58-54)

و هنگامی که یک منبع برای چند بار تکرار می‌شود عبارت همان منبع و شماره صفحه ذکر می‌شود. به عنوان مثال: (همان منبع،167)

 

ج- پیوست ها

پیوست ها شامل (شامل جدول ها، نمودارها، شکل‌ها، آزمون ها و پرسشنامه‌های خود ساخته، روش های محاسباتی و برنامه‌های رایانه‌ای ...) بعد از آخرین صفحه مراجع قرار می‌گیرند. چنانچه تعداد آنها زیاد باشد باید فهرست آنها تهیه و در بخش آخر «فهرست مطالب» گزارش درج شود.

در صورتی که پیوست ها بزرگتر از صفحات اصلی گزارش باشند با استفاده از دستگاه فتوکپی‌ مخصوص، کوچک و استاندارد شده و در صورتی که باید بعضی از آنها بزرگ تر از برگ A4 باشند، لازم است به نحوی تا شوند که از قاب جلد خارج نشده و ترجیحاً درون جیبی (مانند پاکت) که در صفحه جلد تعبیه می‌شود قرار گیرد.

چ- چکیده به زبان انگلیسی (Abstract)

لازم است خلاصه گزارش حداکثر تا 250 کلمه و در یک صفحه تهیه و تدوین شده و ماقبل صفحه آخر قرار گیرد.

 

خ- شرح پشت جلد به زبان انگلیسی

شرح پشت جلد که به زبان انگلیسی تهیه می‌شود (مطابق با نمونه پیوست).

توجه: شیرازه گزارش شامل عنوان، نام نگارنده و سال اجرای طرح است.