کارکنان

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

اسامی کارکنان

شماره مستقیم

رئیس دانشکده

دکتر رضا وفایی شوشتری

33412358

دفتررئیس دانشکده

محرم مختاری

33412357

معاون آموزشی و پژوهشی

سید مهدی نبئی

33412433

مدیر آموزش دانشکده

سعید حسن پور

33412253

برنامه ریزی وثبت نام

غلامرضا کمال آبادی

33412363

مسئول امتحا نا ت

غلامرضا کمال آبادی

33412363

اموردانشجویی دانشکده

معصومه عرب

33412432

کارشناس گروه آموزشی

معصومه عرب

33412432

مسئول امور پایان نامه ها

مسعود ذوالفقاری

33412467

مسئول فرهنگی دانشکده

حسن جیریایی

33412437

مسئول آزمایشگاه ها

علی شمشیری

33412365

سایت رایانه دانشکده

محمود مرادی

33412440

دفترهماهنگی

رضا مرادی

33412130

مدیر گروه حشره شناسی

شیلا گلدسته

33412368

مدیر گروه زراعت

شهاب خاقانی

33412333

مدیر گروه گیاه پزشکی

عزت اله صداقت فر

33412360

مدیرگروه علوم دام

جعفر فخرایی

33412369

مدیر گروه محیط زیست

عباس احمدی

33412190

فکس  دانشکده

محرم مختاری

34132071

مسئول دامپروری

رضا اسدی

33412371

فصلنامه تخصصی زراعت

حمید مدنی

33412469

فصلنامه تخصصی حشره شناسی

رضا وفایی شوشتری

33412315

آبدار خانه ریاست دانشکده

علی اصغر ونکی

33412457

آبدار خانه آزمایشگاه های دانشکده

احمد بیات

33412396