گروه علوم دامی

علوم دامی و ارشد خاکشناسی

نام و نام خانوادگی مدیر گروه: جعفر فخرائی

مرتبه علمی: استادیار

 

سوابق آموزشی

کارشناسی:  دانشگاه تبریز

کارشناسی ارشد: دانشگاه تربیت مدرس

دکتری: دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

 

سوابق پژوهشی: -

تعداد مقالات ISI (WOS): 2

تعداد مقالات ISI-Listed: 2

تعداد مقالات علمی-پژوهشی: 3

تعداد کتاب تالیف و ترجمه: -

 تعداد ثبت اختراع: -

تعداد طرح های پژوهشی خاتمه یافته: 2

تعداد مقالات ارائه شده در سمینارها و کنفرانس های ملی و منطقه ای: 6

تعداد مقالات ارائه شده در سمینارها و کنفرانس های بین المللی: -

 

سوابق اجرایی

- مدیر گروه