گروه های آموزشی

 

گروه های آموزشی

 آبیاری و زه کشی ( دکتری )   دکتری   دکتر شهاب خاقانی   shahab.khaghani@gmail.com 
 بیماری شناسی گیاهی ( دکتری )   دکتری   دکتر جعفر فخرایی   j_fakhraei86@yahoo.com 
 علوم باغبانی- گیاهان دارویی ادویه ای و نوشابه ای ( دکتری)   دکتری   دکتر شهاب خاقانی   shahab.khaghani@gmail.com 
 علوم مرتع ( دکتری )   دکتری   دکتر شیلا گلدسته   shilagoldasteh@yahoo.com 
 محیط زیست - تنوع زیستی ( دکتری تخصصی )   دکتری   دکتر عباس احمدی   abahmadi@gmail.com 
 مکانیک ماشین های کشاورزی ( دکتری تخصصی)   دکتری   دکتر شهاب خاقانی   shahab.khaghani@gmail.com 
 مهندسی کشاورزی - علوم دامی ( کارشناسی)   کارشناسی   دکتر جعفر فخرایی   j_fakhraei86@yahoo.com 
 مهندسی کشاورزی حشره شناسی   کارشناسی ارشد   دکتر شهاب خاقانی   shahab.khaghani@gmail.com 
 مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات ( کارشناسی)   کارشناسی   دکتر عزت اله صداقت فر   esedaghatfar@yahoo.com 
 مهندسی کشاورزی گیاهپزشکی ( کارشناسی )   کارشناسی   دکتر عباس احمدی   abahmadi@gmail.com 
 مهندسی منابع طبیعی مدیریت مناطق بیابانی (کارشناسی ارشد )   کارشناسی ارشد   دکتر عباس احمدی   abahmadi@gmail.com